دوره و شماره: دوره 5، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 1-137 
پهنه بندی دمای رویه ی زمین ایران با داده های مودیس

صفحه 101-116

مسعود مرادی؛ برومند صلاحی؛ سید ابوالفضل مسعودیان