بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تغییرات اقلیمی تولید کشاورزی و در پی آن عوامل وابسته به کشاورزی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه با تفکیک قائل شدن میان جنبه های مختلف تغییرات اقلیمی اثرات چهار فرض تغییر نرمال اقلیم، تغییر پذیری اقلیم، تغییر اقلیم، تغییرپذیری و تغییر توامان اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی طی سال های 1379-1394 بررسی گردید و با استفاده از اطلاعات هزینه ای و تولیدی سه محصول شاخص تامین کننده امنیت غذایی در ایران (گندم، برنج و سیب زمینی) و با بکار گیری روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به این امر پرداخته شد. نتایج این تحقیق حاکی از کاهش شدید درآمد کشاورزان و مازاد رفاه اقتصادی و همچنین افزایش قیمت محصولات تحت فروض چهارگانه بوده است. به ترتیب در چهار فرض مورد بررسی بطور متوسط درآمد کل 4/43979، 9/127241، 1/157960 و 1/272367 میلیون تومان کاهش، میانگین قیمت محصولات مورد بررسی به ترتیب 95/332، 7/343، 18/565 و 86/1160 هزار تومان افزایش و مازاد رفاه اقتصادی کل به ترتیب 4/927884، 1542416، 2016383 و 2356754 میلیون تومان کاهش یافته است. کاهش عوارض ناشی از تغییر اقلیم می تواند با تغییر الگوی کشت، استفاده از روش های نوین آبیاری و بیابان زدایی صورت بپذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Climate Change on Food Security of Iran

نویسندگان [English]

  • soroush kiani ghalehsard 1
  • Javad Shahraki 2
  • Ahmad Akbari 3
  • Ali Sardar shahraki 4
1 PhD student in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
4 Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

Climate change affects agricultural production and, consequently, agricultural factors such as food security and economic well-being. In this study, by distinguishing between different aspects of climate change, the effects of four climate change assumptions, climate variability, climate change, variability and climate change on food security and economic well-being during the years of 2001-2016 were investigated and by using the cost and production information of three products of food security index in Iran (wheat, rice and potatoes), using the positive mathematical programming (PMP) method was used. The results of this study showed a sharp decrease in farm incomes and a surplus of economic welfare as well as an increase in the price of the product under the fourfold assumptions. In four assumptions examined, the average of total income 43979.4, 127241.9, 157960.1 and 272367.1 million Tomans was reduced, the price of the desired product 332.95, 343.7, 565.18, and 1160.86 one thousand Tomans was increased, and the total of economic welfare surplus decreased 927884.4, 1542416, 2016383 and 2356754 million Tomans, respectively. Reducing the effects of climate change can be achieved by changing the pattern of cultivation, using modern irrigation methods and desertification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate variability
  • climate change
  • Food security
  • Iran
ابرهیمی خوسفی؛ ابراهیمی زهره؛ خوسفی مهین؛ ولی عباسعلی؛ رضایی عبدالحسین (1392). پیامدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی و امنیت غذایی، نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.

اداوی ظهراب؛ تدین محمدرضا، (1396). تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب­زمینی در منطقه فریدون­شهر اصفهان، بوم شناسی کشاورزی، جلد 9، شماره 4. صص 1117-1135.

امیرنژاد حمید؛ اسدپور کردی مریم، (1396). بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم ایران، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 9، شماره. صص 163-182.

بخشی علی؛ دانشور کاخکی محمود؛ مقدسی رضا (1390). کاربرد مدل برنامه­ریزی ریاضی مثبت به منظور تحلیل اثرات سیاست­های جایگزین قیمت­گذاری آب در مشهد، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 25، شماره 3. صص 284-294.

ترکمان مجتبی؛ کوچکی علیرضا (1394). بررسی اثر گرمایش و تغییر اقلیم آینده بر ویژگی­های زراعی و تولید سیب زمینی در ایران، پایان نامه دکترای تخصصی در رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد.

حسینی سیدصفدر؛ نظری محمدرضا؛ عراقی­نژاد شهاب (1392). بررسی اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی با تأکید بر نقش به کارگیری راهبردهای تطبیق در این بخش. پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44، شماره 1. صص 1-16.

مومنی سکینه؛ زیبایی منصور (1392). اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس، پژوهش­های اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 27، شماره 3. صص 169-179.

Ahmed, S.A., Diffenbaugh, N.S., Hertel, T.W., Lobell, D.B., Ramankutty, N., Rios, A.R.,Rowhani, P., (2011), Climate volatility and poverty vulnerability in Tanzania. Glob. Environ.Change Part A: Human Policy Dimens. Vol. 21, pp 46–55.

Butler, C., and McFarlane R., (2018), Climate Change, Food Security, and Population Health in the Anthropocene.,  Encyclopedia of the Anthropocene,  Vol. 2, pp 453-459.

Banzhaf, H.S., (2010), Consumer surplus with apology: a historical perspective on nonmarketvaluation and recreation demand. Annual Review of Resource Economics, Vol. 2, pp 183-207.

Campbell, B.M, Vermeulen, S.J., Aggarwal, P.K., Corner-Dolloff, C., Girvetz, E., Loboguerrero, A.M., Villegas, J.R., Rosenstock. T., Sebastian, L., Thornton, P.K., Wollenberg, E., (2016), Global Food Security,risks to food security from climate change, Vol 11, pp 34-43.

Devaux, A., Kromann, P., Ortiz, O. (2014), Potatoes for sustainable global food security. Potato Research. (Netherlands). Vol 57, No 3, pp 185-199.

Ferreira, F.H.G., Fruttero, A., Leite, P.G., Lucchetti, L.R., (2013). Rising food prices and householdwelfare: evidence from Brazil in 2008. J. Agric. Econ. Vol 64, pp 151–176.

Ford, J.D., (2012). Indigenous health and climate change. Am. J. Public Health, Vol 102, No 7, pp 1260 – 1266.

Gohar, A.A., Cashman, A., (2016). A methodology to assess the impact of climate variability and change on water resources, food security and economic welfare., Agricultural Systems. Vol 147, pp 51-64.

Guillermo, N., Jaramillo, V., Larsen, J., (2018). Food security and climate change: the case of rainfed maize production in mexico, Agricultural and Forest Meteorology. Volumes 253–254, pp 124-131.

H.J. Dowsett., Robinson, M.M., (2013), Paleoceanography, Biological Proxies Planktic Foraminifera, Earth Systems and Environmental Sciences, Encyclopedia of Quaternary Science (Second Edition), pp 745-754.

Katz, R.W., Brown, B.G., (1992). Extreme events in a changing climate variability is moreimportant than averages. Clim. Chang. Vol 21, pp 289–302.

Liu, C., Hofstra, N., Franz, E., (2013). Impacts of climate change on the microbial safety of pre-harvest leafy green vegetables as indicated by Escherichia coli O157 and Salmonella spp. Int. J. Food Microbiol. Vol 163, pp 119– 128.

Li, Yu, Liu, Yuan , Ye, Wangting , Xu Lingmei, Zhu, Gengrui , Zhang, Xinzhong, Zhang, Chengqi (2018), A new assessment of modern climate change, ChinaAn approach based on paleo-climate, Earth-Science Reviews, Vol 177 , pp 458–477.

Lobell, D.B., Schlenker, W., Costa-Roberts, J., (2011). Climate trends and global crop production since 1980. Science, Vol 333, pp 616-620.

Meehl, G.A., Stocker, T.F., Collins, W.D., Friedlingstein, P.,Gaye, A.T., Gregory, J.M., Kitoh, A., Knutti, R., Murphy, J.M.,Noda, A., Raper, S.C.B., Watterson, I.G., Weaver, A,J., Zhao, Z.C. (2007). Global Climate Projections. In: ClimateChange,The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Millner, A., (2013). On welfare frameworks and catastrophic climate risks, Journal of Environmental  Economics and Management, Vol 65, No 2, pp  310-325.

Stern, N., Dietz, S.(2008), Why economic analysis supports strong action on climate change: a response to the Stern review’s critics, Review of Environmental Economics and Policy, Vol 2 , No 1, pp  94–113.

Wheeler, T., von Braun, J., (2013), Climate change impacts on global food security. Science341, 508–513.

Wossen, T., Berger, T., Haile, M.G. & Troost, C. (2017), Impacts of climate variability and food price volatility on household income and food security of farm households in East and West Africa. Agricultural Systems.

UNFCCC ,(2007), Climate Change Secretariat. Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation In Developing Countries, UNFCCC Secretariat. Bonn, Germany.

Uyttendaele, M., Liu, C., Hofstra, N., (2014). Special issue on the impacts of climate change on food safety. Food Res. Int. Vol 68, pp 1 – 6.

Weitzman, M.L., (2009), On modeling and interpreting the economics of catastrophic climate change, Review of Economics and Statistics, Vol 91, No 1, pp 1–19.

Wheeler, T., von Braun, J., (2013), Climate change impacts on global food security. Science, Vol341, pp 508–513.

Zalasiewicz, J.,Williams, M,. (2016), Climate Change, Second Edition: Observed Impacts on Planet Earth, University of Leicester, Leicester, UK.