دوره و شماره: دوره 8، شماره 22 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398، صفحه 1-228 
2. بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران

صفحه 19-40

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردار شهرکی


3. اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری

صفحه 41-58

مریم سید عبداللهی؛ بهلول علیجانی؛ قاسم عزیزی؛ فریده اسدیان


5. بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

صفحه 75-94

سید عبدالحسین آرامی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مهری اکبری؛ علیرضا زراسوندی