دوره و شماره: دوره 8، شماره 22 - شماره پیاپی 4، اسفند 1398، صفحه 1-228 
بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران

صفحه 19-40

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردار شهرکی


اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری

صفحه 41-58

مریم سید عبداللهی؛ بهلول علیجانی؛ قاسم عزیزی؛ فریده اسدیان