ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده صنعت و معدن خاش

چکیده

توسعه پایدار نتیجه ایجاد تعادل بین سه اصل محیط زیست، اجتماع و اقتصاد است، به طوری که عدم توجه به هر کدام از این اصول موجب برهم خوردن تعادل و فاصله گرفتن از توسعه پایدار می­شود. معدنکاری و صنایع وابسته به آن، نقش ارزشمند و مثبتی در توسعه اقتصادی و فرآیند صنعتی شدن هر کشوری دارد. هدف اصلی پایداری معادن؛ افزایش سود، کاهش ریسک عملیاتی و دستیابی به محیط زیستی ایده­آل است. ارزیابی آثار محیط زیستی نقش مهمی در حفظ مسائل محیط زیستی دارد. در همین راستا به مطالعۀ آثار محیط زیستی در معدن گرانیت بوگ واقع در استان سیستان و بلوچستان از طریق تعیین فاکتورهای مؤثر و مؤلفه­های محیط زیستی پرداخته شده است. معدن گرانیت بوگ یکی از مهم­ترین معادن سنگ ساختمانی ایران به شمار می­رود که به صورت روباز استخراج می­شود و بر اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست اطراف خود تأثیر قابل توجهی دارد. در این مطالعه مدل کمّی ارزیابی آثار محیط زیستی با استفاده از روش ماتریس بکار گرفته شد. نتایج حاصل از مطالعۀ اثار مذکور نشان دهندۀ این مورد است که مؤلفه­های کیفیت هوا، سلامتی و ایمنی انسان و اکولوژی به ترتیب با امتیازهای 63/33، 26/28 و 09/28 درصد، دارای بیشترین آسیب محیط زیستی از فعالیت­های معدنکاری منطقه هستند. در نهایت، ارزیابی پایداری این مجموعه با استفاده از مدل ریاضی فیلیپس انجام شد. مجموعه محاسبات با در نظر گرفتن این که تاثیر پارامترهای محیط زیستی بیشتر از پارامترهای انسانی است نشان داد که فعالیت­های معدنکاری مورد مطالعه پایدار بوده ولی سطح پایداری این مجموعه ضعیف است؛ بنابراین تمهیدات مناسب جهت انجام فعالیت­های معدنی در منطقه با الویت محیط زیست باید صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental impact assessment and sustainability level determination of Boog Granite Mine using Philips model

نویسندگان [English]

  • Gholam Hasan Kakha
  • Somayeh Tabasi
  • Ali Reza Docheshmeh gorgij
  • Mohsen Jami
Assistant professor, Faculty of Industry & Mining (Khash), University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Sustainable development is the consequent of balance generation among the three parameters, contains economy, social and environment; As their inattention will cause the balance disturbance and getting away from sustainable development. The mining industry and dependent industries are one of the most influential industries in economic development and industrialization process for each country. The main target of sustainable mining is the profit rising, reducing the operational risk and making the ideal environmental circumstances. Environmental impact assessment (EIA) is an essential issue in environmental problem protection. Environmental impact assessment (EIA) of the Boog Granite Mine located in Sistan and Baluchestan, Iran, and determining the effective factors and environmental components, was done, in the present study. Boog granite mine is one of the most important Iranian construction quarries, which is extracted outdoors and has a significant impact on the economy, culture, and environment around it. In this study, a quantitative model of environmental impact assessment was used using the matrix method. Air quality, ecology, and human health and safety are along with the most environmental damages resulted from the mining activities in that area with 33.63, 28.26 and 28.09 percent, respectively. Finally, the results gained from the assessment of the environmental impact are used to evaluate the sustainability using Philips Mathematical Model. Considering the accomplished calculations and considering that the environmental parameters are bigger than the human parameter, the present project has been evaluated as a sustainable case; but the sustainability has been located in a weak class. So environmental preventive measures are recommended to reduce the environmental damages to its components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Environmental impact assessment (EIA)
  • Philips Mathematical Model
  • effective factors
  • environmental components
  • Boog Granite Mine
 آقانباتی، سید علی، (1383). زمین شناسی ایران، تهران: انتشارات سازمان زمین‌شناسی کشور. 640 ص.

پورمیرزائی، راشد (1395) بررسی نقش صنعت معدنکاری و منابع معدنی در توسعه پایدار کشور، نشریه مهندسی منابع معدنی. دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)، 1396، دوره دوم، شماره 3، صص 81-92.

Ataei, M., Tajvidi Asr, E., Khalokakaie, R., Ghanbari, K. and Tavakoli Mohammadi, M. R. (2015), Semi- quantitative environmental impact assessment and sustainability level determination of coal mining using a mathematical model, Journal of Mining and Environment 7(2), 185-193.

Basu AJ, Kumar U (2004), Innovation and technology driven sustainability performance management framework (ITSPM) for the mining and minerals sector, International Journal of Surface Mining 18:135-149

Folchi, R. (2003), »Environmental impact statement for mining with explosives: a quantitative method« In: Proceedings of the annual conference on explosives and blasting technique, 2003. ISEE; 1999, 285-296.

Giannopoulou, I. P., & Panias, D. (2006), Sustainable development of mining and metallurgy in relation, Acta Metallurgica Slovaca, 12.

IIED and WBCSD, (2002), Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development, Final Report on the Mining, Minerals and Sustainable Development Project (MMSD). Publ by Earthscan for the International Inst for Environment and Development (IIED) and World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), London. 

Jarvis AP, Younger PL., (2000), Broadening the scope of mine water environmental impact assessment: a UK perspective, Environmental Impact Assessment Review, 20, 85-96.

Jirvand, A. (1994), Ideas of economic development, Tehran, Sahand Publication.

Parvin, S., (1994), Trend of poverty in some employments, Tehran, Economic affairs ministry.

Phillips, J. (2012a), The level and nature of sustainability for clusters of abandoned limestone quarries in the southern PalestinianWest Bank, Israel, Appl. Geogr. 32, 376-392.

Phillips, J. (2012b), Using a mathematical model to assess the sustainability of proposed bauxite mining in Andhra Pradesh, India from a quantitative-based environmental impact assessment, Environ. Earth Sci. 67: 1587-1603.

Sereshki, F., Saffari, A. (2016), Environmental impact assessment and sustainability level determination in cement plants (Case study: Shahrood cement plant), Iranian Journal of Earth Sciences 8, 90-101.

Tavakol, M., Nozari, H., and Hamzeh. A. (2012), Analysis of the economic, social and environmental Parsian gas friendly industry in rural areas (the case of rural areas October city in Fars province, Sicial studies and research in Iran, 1(4), 29- 48.

Von Below, M., (1993), Sustainable mining development hampered by low mineral prices, RESOURCES POLICY, 177-183.

WCED (World Commission on Environment and Development), (1987), Our Common Future (Brundlandt Report), World Commission on Environment and Development, Oxford, Oxford University Press.

Yu J, Yao S, Chen R, Zhu K, Yu L (2005), A quantitative integrated evaluation of sustainable development of mineral resources of a mining city: a case study of Huangshi, Eastern China, Resources Policy 30,7-19.