دوره و شماره: دوره 7، شماره 18 - شماره پیاپی 4، زمستان 1397، صفحه 1-250 
3. بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز

صفحه 35-50

شمس اله عسگری؛ عزت اله قنواتی؛ صمد شادفر


6. مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل

صفحه 89-108

شهناز میرزایی؛ اباذر اسمعلی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اردوان قربانی؛ سجاد میرزایی


8. ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA)

صفحه 131-146

محمد آذرافزا؛ اکبر قاضی فرد؛ ابراهیم اصغری کلجاهی