دوره و شماره: دوره 6، شماره 14 - شماره پیاپی 4، زمستان 1396، صفحه 1-168 
2. چشم انداز اقلیم حوضه جنوبی دریای خزر تحت شرایط گرمایش جهانی، مطالعه موردی: مدل گردش کلی HadCM3

صفحه 17-34

ایمان باباییان؛ الهام فهیمی نژاد؛ محمد باعقیده؛ مریم کریمیان؛ راحله مدیریان؛ فاطمه بیاتانی