دوره و شماره: دوره 11، شماره 33 - شماره پیاپی 3، آذر 1401، صفحه 1-232 
تعیین حساسیت اراضی به فرسایش بادی با استفاده از داده های میدانی در هامون‌ برینگک سیستان

صفحه 121-134

حمیدرضا عباسی؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ محمدرضا بارانی زاده