دوره و شماره: دوره 9، شماره 24 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399، صفحه 1-172 
1. اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه

صفحه 1-14

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ رضا شاهمرادی؛ علی نصیری خیاوی


10. تحلیل فضایی مؤلفه های تاثیرگذار بر آلودگی هوای شهر تبریز

صفحه 151-172

هوشنگ سرور؛ مرضیه اسمعیل پور؛ منصور خیری زاده؛ مهتاب امرایی