دوره و شماره: دوره 9، شماره 26 - شماره پیاپی 4، دی 1399، صفحه 1-202 
تحلیل روند سیلاب های حداکثر در حوضه کرخه

صفحه 43-58

دانا رحیمی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ داریوش رحیمی