دوره و شماره: دوره 9، شماره 26 - شماره پیاپی 4، زمستان 1399، صفحه 1-202 
3. تحلیل روند سیلاب های حداکثر در حوضه کرخه

صفحه 43-58

دانا رحیمی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ داریوش رحیمی