دوره و شماره: دوره 9، شماره 25 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399 
2. واکاوی فصلی رخداد روزهای همراه با بارش سنگین در حوضه تالش – تالاب انزلی

صفحه 1-1

فریدون فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ پرویز رضائی؛ امیر گندمکار


5. ارائه یک مدل ساده برای تعیین مناطق در خطر سیل

صفحه 1-1

حمید حساس؛ ابوالفضل عزیزیان؛ محسن قاسمی