دوره و شماره: دوره 10، شماره 29 - شماره پیاپی 3، پاییز 1400 
2. راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی(شهرستان رستم)

صفحه 1-1

مهرانگیز سلیمانی؛ داریوش رحیمی؛ حجت الله یزدانپناه


5. بررسی ارتباط بین معیارهای بیابان‌زایی و تغییر کاربری اراضی: ارائه متدولوژی عملیاتی پایش با استفاده از مدل IMDPA

صفحه 1-1

مرجان بهنیا؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ خالد احمدآلی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ طیبه مصباح زاده


10. پایش تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر از 1356 تا 1396

صفحه 1-1

رضا منصوری؛ محمدرضا ثروتی؛ منیژه قهرودی‌تالی


11. ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مدارس شهر ایرانشهر

صفحه 1-1

علی یغفوری؛ سید محمد میری؛ حسین یغفوری